DUTCH LAWYERS ODDS NOW IN AI DATABASEWINKANSEN VAN NEDERLANDSE ADVOCATEN NU IN AI-DATABASE
Nederlandse uitspraken zijn toegevoegd aan Premonition, een litigation database. Dit kunstmatige intelligentie systeem gebruikt big data om te achterhalen welke advocaten rechtszaken winnen bij welke rechters. Het bedrijf beweert dat de juiste combinatie advocaat/rechter de uitkomst van een zaak met 30.7 procent beïnvloedt.

Premonition is naar eigen zeggen de grootste ligitation database ter wereld. Een rechtenstudent vroeg het Amerikaanse bedrijf om Nederlandse zaken toe te voegen. ‘In theorie zou ons kunstmatige intelligentie systeem elke taal in elk alfabet kunnen leren. We dachten dat het een goede test zou zijn. Ik ben blij om te zien dat het succesvol is geweest,’ zegt oprichter Tobey Unwin.

Analytics voor procedures; dat brengt Premonition naar het recht. Het systeem achterhaalt wie wint bij welke rechter, in welk soort zaken en hoe lang de procedure duurt. De juiste combinatie advocaat-rechter kan de uitkomst van een zaak met 30.7 procent beïnvloeden, beweert het bedrijf. Onderzoek dat Premonition deed in het Verenigd Koninkrijk wees uit dat er in de advocatuur maar nauwelijks samenhang was tussen prijs en prestatie. Een willekeurig advocaat kiezen zou beter uitpakken dan selecteren op reputatie, status van kantoor of uurtarief.

Premonition is te gebruiken door bedrijfsjuristen om de juiste advocaat voor hun zaak te zoeken, maar ook voor advocatenkantoren om nieuwe mensen te vinden.


DUTCH LAWYERS ODDS NOW IN AI DATABASE
Dutch rulings have been added to Premonition, a litigation database. This artificial intelligence system uses big data to determine which lawyers lawsuits won by the judges. The company claims that the right combination lawyer / court influences the outcome of a case with 30.7 percent.

Premonition claims to be the largest database in the world Litigation. A law student asked the US company to add Dutch business. “In theory, our artificial intelligence system can learn any language in any alphabet. We thought it would be a good test. I am glad to see that it has been successful, “says founder Toby Unwin.

Analytics procedures; Premonition that brings the law. The system retrieves who wins court in which, it will take what kind of business and how long the procedure. The right combination Advocate judge can the outcome of a case influence with 30.7 percent, the company claims. Research Premonition did in the UK showed that in the legal profession but was hardly relation between price and performance. Choose any lawyer would work better than selecting on reputation, status, office or hourly rate.

Premonition is to be used by corporate lawyers to find the right lawyer for their case, but also for law firms to find new people.

Premonition Social Networks

Share This Article

Take a tour on Premonition Demo page